Algemene Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze web developments / ontwerpdiensten of enige ander door Biglyft aangeboden dienst.

1. Aanvaarding

1.1 Het is niet nodig voor een klant om deze voorwaarden en bepalingen te ondertekenen om de inhoud te aanvaarden. Wanneer een klant een offerte aanvaardt dan wordt de opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze volledig te hebben aanvaardt.

1.2 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Wij gaan er van uit dat u deze heeft gelezen en geaccepteerd wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

2. Beoordeling door de klant

2.1 Biglyft zal de opdrachtgever de gelegenheid geven om het uiterlijk en de inhoud van de website gedurende de ontwerp- en developmentssfase te herzien. Bij de voltooiing van het project zullen alle ontwerp- en development activiteiten geacht worden te zijn aanvaard en goedgekeurd, tenzij de cliënt binnen tien (10) dagen na oplevering aan Biglyft anders meldt.

3. Doorlooptijd en Inhoudsontrole

3.1 Biglyft installeert de website of draagt deze over aan de opdrachtgever op de in het projectvoorstel afgesproken datum, of op een met de klant overeengekomen datum zodra Biglyft de eerste betaling heeft ontvangen, tenzij er een vertraging is opgetreden en de Opdrachtgever en Biglyft samen een andere datum zijn overeengekomen.

3.2 De Klant gaat akkoord met het beschikbaar stellen van een enkel individu als primaire contactpersoon om Biglyft te helpen om tot een tevreden en passend eindresultaat te komen.

3.3 Tijdens het project zal de klant Biglyft regelmatig, en volgens vooraf ingestemde voorwaarden, van alle benodigde inhoud voor de website voorzien, inclusief de tekst, afbeeldingen, film- en geluidsbestanden.

3.4 Tenzij anders vermeld in de project offerte, gaan wij bij deze overeenkomst ervan uit dat alle tekstuele inhoud wordt aangeleverd in een Microsoft Word document dat verzonden wordt per e-mail (of vergelijkbaar). In het document zal aangegeven worden voor welke pagina’s de inhoud in het meegeleverde document bedoeld zal zijn en waar het op de website geplaatst dient te worden. De pagina’s dienen dezelfde titels te hebben als de overeenkomende web pagina’s. Ook dienen alle foto’s en andere afbeeldingen die fysiek worden verstrekt, van hoge afdrukkwaliteit zijn of geschikt zijn voor het scannen. Wanneer ze elektronisch worden verzonden dan dienen ze in .gif, .jpeg, .png of .tiff formaat te zijn. Hoewel Biglyft alles in het werk zal stellen om de door de opdrachtgever ter beschikking gesteld visueel materiaal te gebruiken voor het maken van de website van de opdrachtgever, kan dat echter niet worden gegarandeerd.

4. Gebrek aan benodigde website content

4.1 Biglyft garandeert er voor te zorgen dat werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd. Wanneer wij ander werk aangeboden krijgen, zullen wij dat weigeren zolang uw project niet beëindigd is. Om die reden vragen wij om alle benodigde informatie op voorhand te verstrekken. Wanneer wij niet in staat zijn om door te gaan met uw website omdat wij niet de vereiste informatie op de afgesproken tijd hebben ontvangen waardoor wij vertraging oplopen, behouden wij ons het recht voor een toeslag in rekening te brengen van een uurtarief voor 2 uur per werkdag.

4.2 Indien uw project Search Engine Optimization omvat, dienen wij de tekstuele inhoud voor uw site vooraf te ontvangen zodat de SEO kan worden gepland en efficiënt kan worden uitgevoerd.

4.3 Indien u akkoord gaat met ons te voorzien van de benodigde informatie en deze afspraak vervolgens niet nakomt binnen tien (10) dagen na aanvang van het project of volgens de overeengekomen tijdlijn zoals per e-mail is overeengekomen met de klant, behouden wij ons het recht voor om het project te sluiten en het resterende saldo onmiddellijk in rekening te brengen.

5. Uitvoering

5.1 Om miscommunicatie en verwarring te voorkomen zal Biglyft een Project Manager aanwijzen die het project zal begeleiden. Deze persoon zal het enige aanspreekpunt zijn gedurende het gehele project.

5.2 Biglyft heeft het recht op enige moment, indien het noodzakelijk is, een derde partij in te schakelen om een project uit te voeren.

6. Overleg

6.1 De eerste ontmoeting met Biglyft om de offerte en de projectdetails van de klant te bespreken, is gratis.

6.2 Behalve de eerste ontmoeting kunnen er, op verzoek, eventuele aanvullende ontmoetingen met Biglyft worden geregeld. Het is echter mogelijk dat wij een extra uurtarief voor dergelijke bijeenkomsten in rekening brengen, tenzij vooraf door beide partijen anders is overeengekomen.

6.3 Behalve een ontmoeting met de door Biglyft aangewezen Project Manager kunnen eventuele ontmoetingen met andere leden van het projectteam alleen plaatsvinden met toestemming van Biglyft.

7. Kosten

7.1 Kosten voor de te leveren diensten door Biglyft worden gedefinieerd in de project offerte die de opdrachtgever per e-mail ontvangt. Offertes zijn geldig voor een periode van 15 dagen, tenzij anders vermeld in de e-mail. Na 15 dagen behoudt Biglyft zich het recht voor de offerte aan te passen.

7.2 Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen, vereisen alle website ontwerptaken een voorschot van minimaal vijfentwintig (25) procent van het totale projectbedrag. Dit dient betaald te worden voor aanvang van het project. Een tweede betaling van vijftig (50) procent is vereist na de ontwerp- of de developmentsfase. De overige vijfentwintig (25) procent van het project bedrag dient betaald te worden na voltooiing van de werkzaamheden, maar voorafgaand aan het uploaden naar de server of bij het overdragen van het materiaal.

7.3 De betaling voor onze service kan gedaan worden per cheque of elektronische overschrijving. Cheques moeten worden uitgeschreven aan Biglyft en worden opgestuurd naar Biglyft, Brouwersgracht 246, 1013 HE, Amsterdam – Nederland. Bankgegevens zijn beschikbaar via de link www.biglyft.com/nl/betaling/ en zullen ook vermeld wordn op de facturen.

8. Betaling

8.1 Biglyft zal voor elke betaling een factuur verzenden. Facturen worden doorgaans verzonden via e-mail.

8.2 Facturen zijn direct betaalbaar. Voor rekening die na dertig (30) dagen nog niet zijn betaald, brengen wij administratiekosten in rekening van anderhalf procent (1,5%), of € 50 per maand, van het totale bedrag.

9. Bijkomende kosten

9.1 De opdrachtgever stemt ermee in om Biglyft te vergoeden voor eventuele extra kosten die nodig zijn voor de voltooiing van het werk. Voorbeelden daarvan zijn de aankoop van speciale lettertypen, stock fotografie, software van derden, enz. Deze zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

10. Webbrowsers

10.1 Biglyft zal z’n uiterste best doen om ervoor te zorgen dat websites die wij ontwerpen bekeken kunnen worden door de meerderheid van de bezoekers. Websites worden ontworpen om te werken met de meest populaire browsers (bijvoorbeeld Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, enz.). De klant stemt er echter mee in dat de informatie die getoond wordt op een website, per browser kan verschillen.

10.2 Biglyft is niet verantwoordelijk voor webpagina’s die niet worden getoond in de browsers wanneer de nieuwere versie van de browers pas na de overdracht van de website aan de klant, op de markt komt. Biglyft behoudt zich daarom het recht voor om kosten in rekening te brengen voor alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het ontwerp van de website of web-codering aan te passen om deze alsnog werkzaam te maken in de nieuwe browser software.

11. Standaard

11.1 Onbetaalde rekeningen worden dertig (30) dagen na de factuurdatum beschouwd als ‘in gebreke’. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft behoudt Biglyft Web het recht voor om alle informatie en gegevens, naar eigen goeddunken, te verwijder van de server. Biglyft is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens als gevolg van deze verwijdering. Verwijdering van dergelijk materiaal ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting om alle uitstaande kosten die bij de opdrachtgever in rekening zijn gebracht, te betalen.

11.2 Cheques die niet geïnd kunnen worden wegens onvoldoende saldo worden teruggezonden aan de klant. Een extra € 50 zal in rekening worden gebracht en de rekening zal onmiddellijk als ‘openstaand’ worden beschouwd.

11.3 Klanten die in gebreke blijven qua betalingen gaan met het accepteren van deze voorwaarden akkoord met het betalen van de redelijke kosten aan Biglyft, inclusief de juridische kosten en de kosten voor het inhuren van derden.

12. Beëindiging

12.1 Beëindiging van de diensten dient door de opdrachtgever schriftelijke te worden medegedeeld en te worden bevestigd. Pas na bevestiging van deze mededeling zullen de werkzaamheden worden gestaakt. Verzoeken om de werkzaamheden te beëindigen per E-mail of telefoon, zullen niet worden gehonoreerd totdat deze schriftelijk bevestigd is.

12.2 De Cliënt zal worden gefactureerd voor webdesign’ of developments werkzaamheden of enige andere werkzaamheden die zijn voltooid op de datum van de eerste opzegging. Deze werkzaamheden dienen binnen dertig (30) te worden betaald.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, maar na het aangaan van de overeenkomst en de plaatsing van de ontwikkelde website op zijn eigen domeinnaam, houdt Biglyft het recht voor tot schadevergoeding, tenzij er feiten en omstandigheden hebben plaatsgevonden waarop de beëindiging is gebaseerd, en die Biglyft aan te rekenen zijn. De klant zal, in dat geval, nog altijd verplicht zijn om te betalen voor het verlies van tijd en middelen.

13. Schadeloosstelling

13.1 Alle Biglyft diensten mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden. U gaat ermee akkoord dat, en vrijwaart Biglyft van alle claims die voortvloeien uit het gebruik van onze service op een wijze die u, of andere partijen, kan beschadigen.

14. Auteursrecht

14.1 De Opdrachtgever behoudt het auteursrecht op gegevens, bestanden en grafische logo’s die door de opdrachtgever worden verstrekt, en verleent Biglyft het recht om deze te gebruiken of te publiceren. De Klant dient de toestemming en rechten te hebben verkrijgen van derde partijen om informatie of bestanden die auteursrechtelijk beschermd door een derde partij, te gebruiken. De opdrachtgever is verder verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming aan Biglyft, en het recht, voor het gebruik van hetzelfde en stemt er mee in om Biglyft vrij te waren van alle claims die voortvloeien uit een nalatigheid of het onvermogen van de opdrachtgever om de juiste goedkeuring voor het auteursrecht te verkrijgen. Een contract voor website-ontwerp en / of de plaatsing wordt beschouwd als een garantie van de opdrachtgever aan Biglyft dat al dergelijke rechten en toestemmingen zijn verkregen. Indien nodig kan Biglyft bewijs van dergelijke goedkeuringen bij de opdrachtgever opvragen.

15. Ontwerp Credits

15.1 Een link naar Biglyft kan in zowel kleine letters als met behulp van een kleine afbeelding onderaan de pagina van de website van de opdrachtgever worden geplaatst. Wanneer er een afbeelding wordt gebruikt, zal het worden ontworpen in lijn met het algemene ontwerp van de website. Verwijdering van de credits kan alleen op aanvraag van de opdrachtgever worden gedaan.

15.2 De klant gaat er ook mee akkoord dat de website die ontwikkeld is, opgenomen kan worden in de presentatie portefeuille van Biglyft.

16. Toegangseisen

16.1 Wanneer de website van de Klant op een server van een externe parij wordt geïnstalleerd, dan heeft Biglyft tijdelijke read / write toegang tot de opslagruimte van de Klant nodig. Deze toegang dient via FTP te worden verleend. Afhankelijk van de specifieke aard van het project, kan het zijn dat andere delen van de server dienen te worden geconfigureerd.

17. Wijzigingen nadat de website is geplaatst

17.1 Biglyft is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen door een derde partij op de pagina’s van de Klant nadat de website is geïnstalleerd en de klant de website heeft geaccepteerd. Dergelijke wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toevoegingen, wijzigingen of verwijderingen.

18. Domeinnamen

18.1 Biglyft kan, in opdracht van de opdrachtgever, domeinnamen kopen. Betaling en vernieuwing van de domeinnamen is echter de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het verlies, annulering of op andere wijze van het domein als gevolg van de niet-betaling of te late betaling is niet de verantwoordelijkheid van Biglyft.

19. Algemeen

19.1 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten. De handtekening van de Opdrachtgever of betaling van een aanbetaling wordt gezien als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Betaling via cheque of overschrijving per bank is een aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

20. Aansprakelijkheid

20.1 De volledige aansprakelijkheid van Biglyft aan de Klant ten aanzien van enkele aanspraak of schending van deze overeenkomst, al of niet voortvloeiend uit nalatigheid, is beperkt tot de kosten betaald voor de diensten in het kader van deze overeenkomst ten aanzien waarvan de overtreding heeft voorgedaan.

21. Scheidbaarheid

21.1 In het geval dat één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort geldig. Deze overeenkomst komt daarmee niet geheel te vervallen. Dergelijke ongeldig, illegaal of niet-afdwingbare bepaling zullen worden vervangen door een wederzijds aanvaardbare geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de partijen.

22. Geschillen

22.1 Alleen de rechter in de plaats waar Biglyft gevestigd is, is bevoegd een zaak aan te horen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Toch heeft Biglyft het recht om het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

22.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij hun uiterste best hebben gedaan om een geschil in onderling overleg op te lossen.

23. Toepasselijk recht

23.1 Op elke overeenkomst tussen Biglyft en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

24. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

24.1 Alleen de laatste versie cq de versie die geldig was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, is van toepassing op de overeenkomst.

- offertes zijn vrijblijvend en gratis -

U kunt een PDF versie van onze voorwaarden hieronder downloaden:

Algemene-pdf
NL | EN